نام و نام خانوادگی : دکتر هادی ثمره صلواتی پور

 رتبه علمی : استادیار

 آخرین مدرک تحصیلی : دکترا مکانیک

 مدت تصدی :تیرماه 98

 تلفن : 33257412 

 پست الکترونیکی:    sanat@uk.ac.ir

 

 


نام و نام خانوادگی

رتبه علمی

آخرین مدرک تحصیلی

مدت تصدی

پست الکترونیکی

محمد داوری

---------

کارشناسی ارشد مدیریت

از سال 1394تا سال 1397 

mdavari444@gmail.com

 عبدالحمید جعفری     

 دانشیار 

 دکترا متالورژی

 از سال 1389تا سال 1394 

  jafari.a.h@uk.ac.ir

 سعید سریزدی  

 استاد 

  دکترا برق

  از سال 1389تا سال 1389

 Saryazdi@uk.ac.ir

  امیر صرافی

 دانشیار 

  دکترا شیمی

  از سال 1388 تا سال 1389

  msaeedmz@uk.ac.ir

 حسین نظام آبادی پور

 استاد 

 دکترا برق

 از سال 1387 تا سال 1388

 Nezam@uk.ac.ir

 حمید رضا حری

 دانشیار 

  دکترا اقتصاد

  1386 تا 1387

 horryhr@uk.ac.ir

  غلامرضا کمالی

دانشیار

دکترا معدن

از سال 1384 تا سال 1386

 kamali@uk.ac.ir