کارمندان

برای تماس از خارج شهر کرمان ابتدا پیش شماره 034 را شماره گیری کنید
ردیف نام و نام خانوادگی سمت داخلی/ تلفن پست الکترونیکی
1 خانم ثریا مرآتی کارشناس و مسئول دفتر مدیریت ارتباط با صنعت و کار آفرینی 3044/ 33257412 sanat@uk.ac.ir
2 آقای مهندس امیر نقدی نسب کارشناس امور فناوری ، مالکیت فکری و کار آفرینی 3015/ 33257271 a.naghdinasab@empl.uk.ac.ir
3 خانم مهندس سمانه دربندی کارشناس امور ارتباط با صنعت و جامعه 33257412/3044 sa.darbandi@empl.uk.ac.ir
4 خانم ریحانه حسن زاده کارشناس مرکز هدایت شغلی و کاریابی ( کار آموزی ، کارورزی و کاریابی) 3015/ 33257271 sanat@uk.ac.ir