برگزاری جلسه وب کنفرانس با مجتمع مس سرچشمه

در این جلسه که در تاریخ 99/2/1 با حضور معاونت آموزشی سرکارخانم دکتر احتشام زاده، معاونت پژوهشی جناب آقای دکتر نظام آبادی پور، مدیر آموزش های آزاد جناب آقای دکتر افشارمنش، مدیر و کارشناسان بخش آموزش مجتمع مس و مدیرامورفناوری، ارتباط باصنعت و کارآفرینی جناب آقای دکتر ثمره صلواتی پور برگزار گردید، به بحث درباره تعاملات دانشگاه با مجتمع مس سرچشمه در حوزه آموزش پرداخته شد.