برگزاری جلسه وب کنفرانس با مرکز کاریابی

در این جلسه که در تاریخ 99/2/2 باحضور مدیر و کارشناسان مدیریت امور فناوری، ارتباط با صنعت و کارآفرینی و سرکار خانم جعفرخانی رییس صنف کاریابی استان کرمان برگزار شد، به بحث درباره راه اندازی مرکز کاریابی و هدایت شغلی در دانشگاه و چگونگی تعامل دانشگاه با مراکز کاریابی پرداخته شد.