برگزاری کارگاههای آموزشی جشنواره ایده های خلاق با رویکرد کار آفرینی