رویداد شتاب ایده های نو در حوزه صنایع و خدمات نوآور شهری (بومینو)