سامانه جهت ساماندهی کارکنان وظیفه(امریه)

سامانه جهت ثبت نام امریه (فایل pdf)