سهمیه کارآموزی دانشکده ها در نیمسال دوم و تابستان 99 -98 و نیمسال اول400-99