ظرفیت طرح مهارت افزایی(کارورزی )نیمسال اول سال تحصیلی 99-98