ظرفیت کارآموزی و کارورزی در شرکت پویشگران فیزیک کاربردی بوتیا