نشست مشاوران کسب وکار با دانشگاهیان و فناوران استان کرمان